מועצה מקומית באר יעקב

בקשה לרישום תושב חדש - בתי ספר/ גני ילדים

הצהרת ההורה

הורה1:
כתובת נוכחית:
כתובת עתידית:
האם הינך עולה חדש?
הורה2:
כתובת נוכחית:
כתובת עתידית:
האם הינך עולה חדש?

פרטי הילד/ה


שם הילד:


סוג מסגרת:
מסגרת חינוכית:
כיתה:
זרם:


כתב הצהרה והתחייבות (לתלמיד להורים החיים בנפרד)

הצהרה והתחייבות להורה עצמאי (רווק/ה, גרוש/ה, פרוד/ה, אלמן/ה)

1. אני הח"מ
לבקשתי:
עבור הקטין
ללימודים: בזרם:
2. הנני מצהיר/ה כי כתובת מגורי הינה:
וכתובת ההורה הנוסף הינה:
3. הנני מצהיר ומתחייב/ת כי:
כתובת

(להלן: האחראי הנוסף)
* המידע המפורט בכתב ההצהרה והתחייבות הוא נכון. ידוע לי כי אם יימצא שהמידע שנמסר איננו אמת, רשאית העירייה לבטל/ לשנות את הרישום.
* הנני מתחייב/ת להודיע למחלקת הרישום על כל שינוי במידע המפורט בכתב הצהרה זה לאלתר. אם יימצא כי המידע לא עודכן תוך14 ימים מיום השינוי, רשאית העירייה לבטל/ לשנות את הרישום.
מסמכים לצירוף
שם הקובץ פעולות
ת.ז וספח של הורה 1
ת.ז וספח של הורה 2
חוזה רכישה/ שכירות חדש
טופס גריעה/ ביטול רישום מהאגף החינוך בעיר בה התגוררתם
מכתב מהאחראי הנוסף
פסק דין שמראה על אפוטרופוס
תעודת עולה ילד 1
תעודת עולה הורה 1
תעודת עולה הורה 2

ויתור סודיותאני החתום מטה, מאשר בזאת להעביר את החומר של בני/בתי הפסיכולוגי והחינוכי למסגרות המתאימות להחלטה של ועדת השמה שנערכה בבאר יעקב, על מנת למצוא מסגרת מתאימה.על החתום:
אבקש לקבל את תשובת המחלקה לדוא”ל הבא:

חתימה:
נא תחתום כאן עם העכבר